Strøm til innkjøpspris


STANDARD VILKÅR

Leverandør av strøm er Telinet Energi AS, nedenfor kalt TE. Kjøper av strøm er under kalt kunde. Betingelsene i avtalevilkårene aksepteres når kunden søker om bytte til TE som strømleverandør. Kundeforholdet er opprettet når TE har akseptert søknaden. Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene nedenfor. Dersom forhold ikke er berørt i avtalevilkårene, gjelder Energibedriftenes landsforenings standard kraftleveringskontrakt (www.ebl.no). Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være å finne på TE’s internettsider www.telinet.no.

 

OPPSTART

TE har intet ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra TE bryter en bindende avtale med en annen leverandør. TE forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. TE forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men månedsavgiften vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen.

 

PRIS

Prisene på Spot følger prisene på kraftbørsen Nordpool (el-spot). Det faktureres el-spot (områdepris) + gjeldende månedsgebyr og offentlige avgifter.

 

FAKTURERING

Det faktureres forskuddsvis a konto basert på stipulert forbruk fra netteier fordelt etter en standard årlig forbruksprofil. Kunden faktureres normalt kvartalsvis eller hver 2. måned, avhengig av den lokale nettleverandørens faktureringsrutiner. Dersom kunden har innbetalt for mye kommer dette til fratrekk og dersom kunden har innbetalt for lite belastes dette på avregningen.

 

MISLIGHOLD

Ved purring beregnes purregebyr. Vedr. inkasso refereres det til Inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, kan strømleveransen stanses etter 14 dagers forutgående varsel, dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet.

 

E-POST

E-postadresser vil ikke videreformidles utenfor TE uten kundens samtykke.