Bedriftsvilkår


Leverandør av strøm er Telinet Energi AS, nedenfor kalt TE. Kjøper av strøm er under kalt kunde. Betingelsene i avtalevilkårene aksepteres når kunden søker om bytte til TE som strømleverandør. Kundeforholdet er opprettet når TE har akseptert søknaden. Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene nedenfor. Dersom forhold ikke er berørt i avtalevilkårene, gjelder Energibedriftenes landsforenings standard kraftleveringskontrakt
(www.ebl.no). Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være å finne på TEs internettsider www.telinetsmb.no.

 

OPPSTART
TE har intet ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra TE bryter en bindende avtale med en annen leverandør. TE forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. TE forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Oppstart skjer så raskt som mulig, men TE tar intet ansvar for evt kostnad en forsinkelse måtte medføre. Maksimalt årsforbruk for å kunne tegne denne avtalen er 100.000 kwh/år.

 

PRIS OG PRISGARANTI
Prisene på Spot med prisgaranti følger prisene på kraftbørsen Nordpool (el-spot). Det faktureres el-spot (områdepris) + gjeldende månedsgebyr og offentlige avgifter. Telinet Energi garanterer at gjennomsnittsprisen ikke overstiger avtalt pristak det neste året. Pristaket gjelder for ett år fra avtaleinngåelse.

 

FAKTURERING
Det faktureres forskuddsvis a konto basert på stipulert forbruk fra netteier fordelt etter en standard årlig forbruksprofil. Kunden faktureres normalt kvartalsvis eller hver 2. måned, avhengig av den lokale nettleverandørens faktureringsrutiner. For kunder med avlesning seks ganger pr år, beregnes det a konto for tre måneder av gangen. For kunder med fire avlesninger pr år, beregnes det a konto for fire måneder.
Betalingsfrist er 10 dager. Forskjellen mellom innbetalt a konto beløp og virkelig beløp (basert på
måleravlesning) beregnes ved hver regning når måleravlesning er mottatt fra kundens netteier. Dersom
kunden har innbetalt for mye, kommer dette til fratrekk ved senere fakturaer. Dersom kunden har innbetalt for lite, belastes dette på neste faktura.

 

AVTALETID
Avtalen har 1 års binding. Avgift ved brudd på bindingstid er kr 1.200,-.

 

MISLIGHOLD
Ved purring beregnes purregebyr. Vedr. inkasso refereres det til Inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, kan strømleveransen stanses etter 14 dagers forutgående varsel, dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet.